Kledingfonds

Reglement

 • Sportclub Irene heeft een kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel om elk lid / team te voorzien van een correct en uniform basis clubtenue.
 • Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid commerciële zaken.
 • De eindverantwoordelijkheid van het kledingfonds berust bij het hoofdbestuur.
 • Het beheer en uitvoering van het kledingfonds zijn in handen van de kledingcommissie.
 • De leiders en coördinatoren van de verschillende afdelingen ondersteunen desgevraagd de kledingcommissie ten behoeve van een goede, praktische uitvoering.
 • Elk als speler geregistreerd lid stort jaarlijks, naast de contributie, een verplichte financiële bijdrage in het fonds. Hiervan worden speler shirts, -shorts en -kousen aangeschaft voor alle voetbalteams van Sportclub Irene.
 • De financiële bijdrage bedraagt € 20 per jaar. Deze bijdrage wordt geïnd samen met de contributie. Deze bijdrage kan elk seizoen tijdens de Algemene Leden Vergadering worden aangepast op voorstel van het hoofdbestuur.
 • Elk als speler geregistreerd lid is verplicht mee te doen aan het kledingfonds.
 • Leden die gedurende het seizoen vertrekken bij Sportclub Irene blijven de volledige bijdrage verschuldigd en hebben geen recht op restitutie.
 • De shirts zijn eigendom van de vereniging en worden aan het begin van ieder seizoen via de leiders in bruikleen gegeven aan de teams. De teamspelers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verstrekte shirts.
 • Per seizoen worden 1 paar kousen verstrekt aan de speler. Er zal in de periode van 2 seizoenen 1 broek worden uitgedeeld aan de speler (veranderd sinds het nieuwe tenue van Masita). Deze worden eigendom van het lid. Bij beschadiging en /of verlies dient het lid zelf voor een nieuwe short en /of kousen te zorgen.
 • Gedurende het jaar vindt er controle plaats door de kledingcommissie.
 • Per team wordt het volgende verstrekt: (aantallen zijn afhankelijk van het aantal spelers in het desbetreffende team)

 

 -Teamtas

 -Shirts

 -Short per speler

 -Kousen per speler

 -Keeperstenue (shirt, korte broek en paar kousen)

 -Voor de trainers / leiders jeugd – coachjas Masita

 

 

Aangezien de shirts eigendom blijven van Sportclub Irene, is het goed te weten welke regels van toepassing zijn bij het gebruik ervan:

 

De trainer / leider tekent namens het team voor de ontvangst van de tenues voor de spelers en de kleding voor de trainer / leider.

De shirts worden na iedere wedstrijd door de leider (of ander aangewezen persoon) ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan. De leider stelt een was schema op waarbij het uitgangspunt is dat het wassen van de shirts steeds door de ouders geschiedt. Bij de eerstvolgende wedstrijd worden de gewassen shirts weer uitgereikt aan de spelers. Het staat de leider vrij binnen of buiten het team een persoon een was vergoeding te geven voor het wassen van de kleding. De kosten komen daarbij ten laste van het team. Hierover dient echter wel overeenstemming binnen het team te zijn

Degene die de shirts heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat deze voor het team beschikbaar zijn voor de eerstvolgende thuis- of uitwedstrijd.

De shirts mogen en moeten uitsluitend tijdens voetbalwedstrijden van Sportclub Irene worden gebruikt.

Zonder toestemming van de sponsorcommissie / bestuurslid commerciële zaken mogen op de shirts geen teksten of andere uitingen worden aangebracht.

Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing en /of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de shorts, worden ten laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag.

Indien tijdens wedstrijden schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit vervolgens direct bij de kledingcommissie. Voor schade aan de kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie.

Bij vermissing van of geconstateerde schade aan shirts anders dan hiervoor bedoeld, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de kledingcommissie. Bij vermeende diefstal moet een procesverbaal van aangifte van de politie worden overlegd.

Aan het einde van het seizoen dienen de leiders er voor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en toebehoren worden ingeleverd bij het kledingfonds commissie. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken, die niet zijn gemeld en /of er sprake is van niet gemelde schade, worden ten laste van het team de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht ter hoogte van het aanschafbedrag.

In alle gevallen dat dit reglement niet voorziet, beslist het kledingcommissie / hoofdbestuur.